REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL TEATRULUI DE PAPUSI „PRICHINDEL” ALBA IULIA 

CUPRINS

CAPITOLUL  I – DISPOZITII GENERALE 

CAPITOLUL  II – SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE

CAPITOLUL  III – PATRIMONIUL

CAPITOLUL IV – STRUCTURA ORGANIZATORICA
CONDUCEREA INSTITUTIEI SI PERSONALUL              

–         CONDUCEREA
–         ORGANISME CU ROL CONSULTATIV
–         COMISII SPECIALE
–         STRUCTURA ORGANIZATORICA.ATRIBUTII

CAPITOLUL V – BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

CAPITOLUL VI – DISPOZITII FINALE     

            CAPITOLUL I – DISPOZITII GENERALE

Art. 1 
(1) Teatrul de Papusi „PRICHINDEL” Alba Iulia este o institu?ie publica de spectacole, cu personalitate juridica, care functioneaza în subordinea Consiliului Judetean Alba.
(2) Teatrul de Papusi „PRICHINDEL” Alba Iulia a fost înfiintat de catre Ministerul Culturii prin deciziunea nr. 201 din 01 septembrie 1952 ca teatru de papusi profesionist, cu personalitate juridica si reorganizat în conformitate cu prevederile O.U.G. 21/2007 – privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Teatrul de Papusi „PRICHINDEL” Alba Iulia are sediul în imobilul situat în Alba Iulia, str. Andrei Muresanu, nr.3, judetul Alba.
(4) Teatrul de Papusi „PRICHINDEL” Alba Iulia dispune de stampila proprie. Toate actele, facturile, anunturile, publicatiile vor contine denumirea completa a institutiei, indicarea sediului si a semnaturilor autorizate, precum si mentionarea autoritatii publice locale în a carui subordine functioneaza.

Art. 2 Teatrul de Papusi „PRICHINDEL” Alba Iulia realizeaza si prezinta spectacole de teatru de papusi, precum si activitati de impresariat artistic.

                CAPITOLUL II – SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 3 Teatrul de Papusi „PRICHINDEL” Alba Iulia îsi desfasoara activitatea pe baza programului de management elaborat de catre director-manager, în concordanta cu strategiile culturale si educativ-formative stabilite de Consiliul Judetean Alba, urmarind realizarea urmatoarelor activitati:
– Oferirea de produse si servicii culturale diverse (spectacole, festivaluri, programe culturale, ateliere de creatie) în scopul cresterii gradului de acces si de participare a cetatenilor la viata culturala;
– Realizarea si prezentarea de spectacole de teatru pentru copii atât în mediul urban cât si în mediul rural al judetului;
–  Impresarierea productiilor artistice proprii;
Codul  CAEN ale domeniilor de activitate sub care functioneaza institutia este 9001- creatie si interpretare artistica.

Art. 4 Pentru exercitarea atributiilor care îi revin si pentru realizarea activitatilor specifice,  Teatrul de Papusi „PRICHINDEL” Alba Iulia colaboreaza cu institutii de specialitate, organizatii neguvernamentale, persoane juridice de drept public sau privat si cu persoane fizice, fara a exprima niciun fel de interese de grup (etnice, politice, religioase). Activitatile specifice sunt stabilite în Programul minimal din Proiectul de Management anual aprobat de Consiliul Judetean Alba.

CAPITOLUL III – PATRIMONIUL

Art. 5 (1) Patrimoniul  Teatrului de Papusi „PRICHINDEL” Alba Iulia se compune din dreptul de administrare asupra imobilului din Alba  Iulia str. Andrei Muresanu, nr. 3 si a bunurilor  mobile, din dreptul de proprietate publica sau privata asupra unor bunuri mobile, precum si din obligatiile ce decurg din exercitarea acestora, în conditiile legii.
(2) Patrimoniul Teatrului de Papusi „PRICHINDEL” Alba Iulia poate fi îmbogatit si completat prin achizitii, donatii, sponsorizari, precum si prin preluarea în regim de comodat sau prin transfer, prin primirea în folosinta gratuita cu acordul partilor, de bunuri, din partea unor institutii ale administratiei publice centrale si locale, a unor persoane juridice de drept public si/ sau privat, a unor persoane fizice din tara sau din strainatate. Liberalitatile de orice fel pot fi acceptate numai daca nu sunt grevate de conditii ori de sarcini care pot afecta autonomia institutiei sau daca nu sunt contrare obiectului sau de activitate.
(3) Bunurile mobile si imobilul aflate în administrarea Teatrului de Papusi „PRICHINDEL” Alba Iulia se gestioneaza potrivit dispozitiilor legale în vigoare, conducerea institutiei fiind obligata sa aplice masurile de protectie prevazute de lege în vederea protejarii si inventarierii acestora.

Art. 6 Pentru o buna functionare, Teatrul de Papusi „PRICHINDEL” Alba Iulia este dotat cu mijloace tehnice pentru multiplicare si imprimare, costume, papusi, elemente de decor pentru personalul artistic, echipamente tehnice pentru spatiile de spectacole, calculatoare, instrumente pentru prelucrarea si centralizarea informatica a datelor, obiecte, masini-unelte pentru atelierele de productie.

CAPITOLUL IV – STRUCTURA ORGANIZATORICA

 

Art.7 Organizarea Teatrului de Papusi „PRICHINDEL” Alba Iulia este structurata dupa cum urmeaza:
1. SEVICIUL ARTISTIC-SCENA format din
1.1. COMPARTIMENTUL ARTISTIC, cu personal  de specialitate artistica – artisti interpreti, coordonat de un sef serviciu artistic-scena.
1.2. COMPARTIMENTUL SCENA, cu personal tehnic de scena coordonat de un sef serviciu artistic-scena.
2. COMPARTIMENTUL PRODUCTIE, APROVIZIONARE, ADMINISTRATIV, cu personal de executie, coordonat de contabilul sef.
3. COMPARTIMENTUL MARKETING CULTURAL, cu personal administrativ de specialitate, coordonat de manager.
4.COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABILITATE, RESURSE UMANE, JURIDIC, care deserveste toate serviciile, cu personal de specialitate economica si juridica si alte functii comune, coordonat de contabilul sef.
Art.8 Teatrul de Papusi „PRICHINDEL” Alba Iulia se organizeaza si functioneaza în conformitate cu prevederile O.U.G. 21/2007 – privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic, cu modificarile si completarile ulterioare,  ale H.G.1672/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea personalului artistic, tehnic si administrativ de specialitate din institutiile de spectacole sau concerte în vederea stabilirii salariilor de baza si ale  Legii 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fondurile publice,cu modificarile si completarile ulterioare precum si în baza regulamentului de organizare si functionare propriu, a organigramei si statului de functii, a bugetului de venituri si cheltuieli aprobate de Consiliul Judetean Alba.

 

CONDUCEREA INSTITUTIEI SI PERSONALUL

 

CONDUCEREA

Art. 9.
(1)        Managementul Teatrului de Papusi „PRICHINDEL” Alba Iulia este asigurat de catre director-manager, persoana fizica, în temeiul unui contract de management încheiat între manager si Consiliul Judetean Alba, în conformitate cu prevederile OUG 189/2008, cu modificarile si completarile ulterioare. Activitatea Teatrului de Papusi „PRICHINDEL” Alba Iulia este organizata de director-manager  pentru realizarea indicatorilor economici si culturali cuprinsi în contractul de management si programul minimal, tinând cont de normele prevazute de Codul Muncii, legislatia în vigoare si a Regulamentului Intern.
(2)        Directorul-Manager al  Teatrului de Papusi „PRICHINDEL” Alba Iulia este ordonator tertiar de credite  si, în aceasta calitate, îsi exercita drepturile si îsi asuma obligatiile prevazute de lege.
(3)        Directorul – Manager al Teatrului de Papusi „PRICHINDEL” Alba Iulia in exercitarea atributiilor sale, emite DECIZII.
Directorul-Manager are în principal urmatoarele atributii:
– Asigura conducerea activitatii curente a institutiei;
– Asigura conditiile de îndeplinire si respectarea criteriilor de autorizare a institutiei;
– Elaboreaza si propune spre aprobare angajatorului, proiectul de buget al institutiei;
– Gestioneaza bugetul de venituri si cheltuieli aprobat al institutiei, conform prevederilor contractului de management, cu respectarea prevederilor legale, fiind ordonator tertiar de credite pentru bugetul acesteia;
– Asigura respectarea destinatiei alocatiilor bugetare aprobate în conditiile legii;
– Adopta masuri în vederea îndeplinirii prevederilor bugetului anual de venituri si cheltuieli al institutiei, pentru dezvoltarea si diversificarea surselor de venituri extrabugetare, în conditiile reglementarilor legale în vigoare;
– Asigura gestionarea si administrarea, în conditiile legii, a integritatii patrimoniului institutiei;
– Îndeplineste obligatiile asumate, aferente proiectului de management prevazut în anexa contractului de management ;
– Elaboreaza si aplica strategii specifice, în masura sa asigure desfasurarea în conditii performante a activitatii curente si de perspectiva a institutiei;
– Încheie acte juridice în numele si pe seama institutiei, cu respectarea normelor generale si speciale, incidente în materie;
– Încheie contracte de colaborare artistica si urmareste îndeplinirea lor;
– Reprezinta si angajeaza institutia în raporturile cu persoanele juridice si fizice din tara si din strainatate, precum si în fata organelor jurisdictionale;
– Elaboreaza Regulamentul de Ordine Interioara al institutiei;
– Informeaza Consiliul Administrativ asupra realizarii obiectivelor stabilite si a prestatiei colectivului pe care îl conduce, stabilind împreuna cu acesta masuri corespunzatoare pentru îmbunatatirea activitatii;
– Înainteaza spre analiza si aprobare Consiliului Administrativ, propunerile de proiecte în acord cu prevederile contractului de management în vigoare;
– Propune organigrama si statul de functii ale institutiei;
– Selecteaza, angajeaza, promoveaza, premiaza si concediaza personalul salarial în concordanta cu reglementarile în vigoare;
– Verifica si aproba modul de întocmire al fiselor posturilor pe compartimente ale personalului angajat cu contract individual de munca, conform Regulamentului de Organizare si Functionare (ROF) al institutiei si stabileste obligatiile profesionale individuale de munca ale personalului de specialitate;
– Analizeaza si aproba cursurile pentru perfectionarea, încadrarea si promovarea personalului potrivit legii;
– Hotaraste, în conformitate cu prevederile legale, modul de ocupare a posturilor vacante cuprinse în statul de functii;
– Negociaza clauzele contractelor de munca în conditiile legii. În exercitarea acestei atributii managerul poate încheia contracte individuale pe durata determinata, cu respectarea prevederilor Codului Muncii, si dupa caz, ale legilor speciale;
– Dispune, în functie de rezultatele evaluarii performantelor profesionale ale salariatilor, mentinerea sau promovarea în grade/trepte profesionale, precum si alte masuri legale ce se impun;
– Raspunde de îndeplinirea programelor si proiectelor culturale minimale proprii, respectând indicatorii economici si culturali;
– Informeaza semestrial Consiliul Judetean Alba, la solicitarea acestuia, despre situatia economico-financiara a institutiei si modul de realizare a obiectivelor stabilite si a indicatorilor din proiectul de management, inclusiv masurile necesare pentru desfasurarea activitatii în conditii optime si asigurarea calitatii proiectelor;
– Întocmeste proiectul Regulamentului de Organizare si Functionare al institutiei pe îl prezinta în Consiliul Administrativ dupa care îl supune aprobarii Consiliului Judetean Alba;
– Stabileste în conditiile legii, cheltuielile necesare realizarii programelor minimale anuale si achizitiile publice necesare bunului mers al activitatii institutiei;
– Înfiinteaza prin decizie Consiliul Artistic si Administrativ al institutiei;
– Configureaza repertoriul si elaboreaza programele de activitate cultural-artistica, din perioada de referinta în acord cu prevederile contractului de management si în conditiile legii;
– În vederea dezvoltarii schimburilor culturale pe plan judetean, national si international vizioneaza spectacole în tara si strainatate

Art.10 În absenta directorului-manager, Teatrul de Papusi „PRICHINDEL” Alba Iulia este condus de contabilul sef al institutiei.

Art.11 În exercitarea atributiilor sale, directorul-manager este ajutat de contabilul sef numit potrivit legii:
 (1) Contabilul-sef se subordoneaza managerului si îndeplineste urmatoarele atributii principale:
– Coordoneaza activitatea financiar-contabila, de salarizare, achizitii publice, resurse-umane;
– Organizeaza si raspunde de efectuarea înregistrarilor financiar-contabile;
– Organizeaza si raspunde de efectuarea inventarierilor periodice ale patrimoniului institutiei;
– Propune masuri pentru îmbunatatirea activitatii financiar-contabile a institutiei;
– Participa în mod nemijlocit la elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiei;
– Îndeplineste orice alte atributii specifice functiei pe care o ocupa, potrivit legii.
 (2) În absenta contabilului-sef, toate atributiile sale se exercita de persoana desemnata cu avizul managerului.

ORGANISME CU ROL DELIBERATIV / CONSULTATIV

Art.12
(1) Prin decizie a managerului se înfiinteaza Consiliul Administrativ, organism cu rol deliberativ, format din:
Presedinte – directorul-manager al Teatrului de Papusi „PRICHINDEL” Alba Iulia;
Membri: 
– contabilul sef si seful Serviciului  artistic -scena
– consilierul juridic
– reprezentantul salariatilor
– reprezentantul Consiliului  Judetean Alba
– secretarul comisiei este un reprezentant al Compartimentului financiar-contabilitate, resurse umane, juridic.

Art. 13 Consiliul Administrativ îsi desfasoara activitatea dupa cum urmeaza:
– Se întruneste la sediul Teatrului de Papusi „PRICHINDEL” Alba Iulia lunar sau de câte ori este nevoie, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai;
– Este legal întrunit în prezenta a doua treimi din numarul total al membrilor sai si ia hotarâri cu majoritatea simpla din numarul total al membrilor prezenti;
– Consiliul Administrativ este prezidat de presedinte;
– Dezbaterile Consiliului Administrativ au loc potrivit ordinii de zi, comunicata membrilor sai cu cel putin 3 zile înainte, prin grija secretarului;
– Dezbaterile se consemneaza în procesul-verbal de sedinta, semnat de catre toti cei prezenti la sedinta;

Art. 14
(1) Consiliul Administrativ al Teatrului de Papusi „PRICHINDEL” Alba Iulia are urmatoarele atributii principale:
– analizeaza si aproba programele de activitate ale institutiei, hotarând directiile de dezvoltare ale Teatrului de Papusi „PRICHINDEL” Alba Iulia;
– aproba colaborarile Teatrului de Papusi „PRICHINDEL” Alba Iulia cu alte institutii din tara si din strainatate;
– avizeaza  proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al institutiei, în vederea aprobarii acestuia de catre Consiliul Judetean Alba.
– supune aprobarii Consiliului Judetean Alba statul de functii al institutiei, tinând seama de scopul, obiectivele si atributiile principale ale acesteia;
– aproba Regulamentul de Ordine Interioara al institutiei;
– analizeaza si aproba masuri pentru perfectionarea, încadrarea si promovarea salariatilor potrivit legii;
– hotaraste organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante si aproba tematica de concurs;
– urmareste buna gospodarire si folosire a mijloacelor materiale si financiare ale institutiei, luând masurile necesare pentru asigurarea integritatii patrimoniului din administrare si, dupa caz, pentru recuperarea pagubelor pricinuite;
– stabileste modul în care se utilizeaza bugetul si sunt orientate sumele realizate din venituri extrabugetare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare,
– aproba pretul biletelor de spectacol si tarifele spectacolelor desfasurate în tara si strainatate la propunerea Compartimentului de marketing cultural.
(2) În exercitarea atributiilor sale, Consiliul Administrativ adopta hotarâri, cu caracter obligatoriu.

Art.15
Prin decizia directorului-manager se înfiinteaza un Consiliu Artistic al institutiei, organism cu rol consultativ, format din personalitati culturale din institutie si din afara acesteia. Consiliul Artistic se întruneste periodic, fiind consultat  în elaborarea programelor de perspectiva.

COMISII SPECIALE

Art.16 
(1) In cadrul Teatrului de Papusi „PRICHINDEL” Alba Iulia functioneaza comisii speciale organizate pe domenii de activitate.
(2) Comisiile speciale, înfiintate prin decizia managerul se întrunesc ori de cate ori  este nevoie. Comisiile prezinta semestrial rapoarte de activitate pentru activitatea desfasurata.

Art.17 Comisia de achizitii publice are în principal urmatoarele atributii:
a)      fundamenteaza si elaboreaza Programul anual al achizitiilor publice pe baza necesitatilor si prioritatilor comunicate de toate compartimentele institutiei, program pe care-l supune aprobarii conducerii institutiei;
b)      realizeaza punerea în corespondenta cu sistemul de grupare si codificare utilizat în Vocabularul comun al achizitiilor publice (CPV), a produselor, serviciilor si lucrarilor ce fac obiectul contractelor de achizitie publica;
c)      întocmeste notele justificative si le supune aprobarii conducerii institutiei în cazul aplicarii unei proceduri de atribuire pe baza referatelor de necesitate si a notei de calcul privind valoarea estimata,  elaborate si transmise de catre fiecare compartiment;
d)      înstiinteaza Ministerul Economiei si Finantelor asupra procedurii care urmeaza a fi derulata conform prevederilor legale în vigoare;
e)      redacteaza si înainteaza anunturile de intentie, de participare si de atribuire în conformitate cu prevederile legale, spre publicare în Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), Monitorul Oficial al României partea VI-a Achizitii publice si în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dupa caz;
 f)      elaboreaza calendarul  procedurii de atribuire necesar pentru planificarea procesului de achizitii publice, evitarea suprapunerilor si întârzierilor si monitorizarea interna a procesului de achizitii tinând seama de termenele legale prevazute pentru publicare anunturi, depunere candidaturi/oferte, duratele previzionate pentru examinarea si evaluarea candidaturilor/ofertelor precum si de orice alte termene care pot influenta procedura;
g)      elaboreaza si/sau coordoneaza întocmirea documentatiei de atribuire/selectare/preselectare în colaborare cu compartimentele interesate de produse, servicii sau lucrari si raspunde pentru legalitatea procedurilor;
h)      pune la dispozitia oricarui operator economic, care solicita, documentatia de atribuire/selectare/preselectare;
  i)       raspunde în mod clar, complet si fara ambiguitati la solicitarile de clarificari, raspunsurile însotite de întrebarile aferente transmitându-le catre toti operatorii economici care au obtinut documentatia de atribuire;
  j)       informeaza ofertantii cu privire la rezultatele procedurii de achizitie;
k)       redacteaza contractele de achizitie publica potrivit fiecarei proceduri urmate si urmareste avizarea, semnarea si comunicarea acestora;
  l)      elaboreaza si transmite la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor punctul de vedere al autoritatii contractante în cazul existentei unei contestatii;
m)      duce la îndeplinire masurile impuse Autoritatii contractante de catre Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor;
n)      întocmeste si pastreaza dosarul de achizitie publica care cuprinde toate activitatile desfasurate în cadrul procedurii de atribuire, respectiv toate documentele necesare pentru derularea procedurii;
o)      pune la dispozitia oricarei autoritati publice interesate, spre consultare, dosarul de achizitie publica, daca acest lucru este solicitat, cu conditia ca nici o informatie sa nu fie dezvaluita daca aceasta ar fi contrara legii;
p)      participa cu membri comisiei la deschiderea ofertelor si a altor documente care însotesc oferta, verifica îndeplinirea criteriilor de calificare de catre ofertanti/candidati, realizeaza selectia/preselectia candidatilor, dialogul cu operatorii economici, în cazul aplicarii procedurii de dialog competitiv, negocieri cu operatorii economici, în cazul aplicarii procedurilor de negociere;
q)      verifica propunerile tehnice si financiare prezentate de ofertanti, din punct de vedere al modului în care acestea corespund cerintelor minime din caietul de sarcini sau din documentatia descriptiva în vederea stabilirii ofertelor admisibile si a celei câstigatoare;
 r)      elaboreaza, în colaborare cu contabilul sef, propuneri de anulare a procedurii de atribuire si raportul procedurii de atribuire, potrivit legii;
s)      transmite spre publicare în SEAP informatii referitoare la identitatea ofertantului câstigator;
 t)      întocmeste raportul anual privind contractele atribuite în anul anterior si le transmite catre Agentia Nationala de Reglementare si Monitorizare de Achizitii Publice (ANRMAP);
u)      întreaga activitate a comisiei de achititii publice este coordonata si urmarita de contabilul sef al institutiei.

Art.18 Comisia de selectionare a documentelor, constituita în scopul asigurarii aplicarii prevederilor legale privind arhivarea si pastrarea documentelor, are în principal  urmatoarele atributii:
a)     coordoneaza activitatea de selectionare a documentelor întocmite si detinute de catre servicii/birouri, stabilind nomenclatorul documentelor de arhiva ale institutiei;
b)     asigura gruparea documentelor intrate si a celor iesite, potrivit problematicii si termenelor de pastrare stabilite în nomenclatorul documentelor de arhiva al institutiei;
c)      îndeplineste orice alte atributii prevazute de lege.

Art.19 Comisia de cercetare disciplinara
Comisia de cercetare disciplinara stabileste sanctiunea disciplinara aplicabila în raport cu gravitatea abaterii disciplinare savârsite de salariat, avându-se în vedere urmatoarele:
a) împrejurarile în care fapta a fost savârsita;
b) gradul de vinovatie al salariatului;
c) consecintele abaterii disciplinare;
d) comportarea generala în serviciu a salariatului;
e) eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta.
Comisile de cercetare disciplinara sunt stabilite prin decizia managerului, care vor functiona în cadrul institutiei în vederea cercetarii prealabile a abaterilor salariatilor de la prevederile legislatiei muncii si al Regulamentului Intern. Comisia de cercetare disciplinara se întruneste ori de cate ori este sesizata în legatura cu existenta unei abateri disciplinare. Aceasta dispune convocarea salariatului în vederea efectuarii cercetarii disciplinare si deruleaza cercetarea prealabila analizând împrejurarile în care fapta a fost savârsita, gradul de vinovatie al salariatului, consecintele abaterii disciplinare în activitatile institutiei, comportarea generala în serviciu a salariatului si eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta. Activitatea comisiei de cercetare disciplinara se desfasoara conform prevederilor Legii nr.53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.20 Comisia cu  responsabilitati privind liberul acces la informatiile de interes public,  conform Legii 544/12 octombrie 2001.
Comisia are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public:
a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;
b) structura organizatorica, atributiile serviciului si compartimentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;
c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale salariatului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
f) programele si strategiile proprii;
g) lista cuprinzând documentele de interes public;
h) lista cuprinzând categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice în situatia în care persoana se considera vatamata în privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate;
j)        îndeplineste orice alte atributii prevazute de lege.

STRUCTURA ORGANIZATORICA – ATRIBUTII

Art. 21      Sef Serviciu artistic-scena este subordonat directorului-manager al institutiei si are in subordine Compartimentul artistic si Compartimentul scena avand urmatoarele atributii
– monitorizeaza buna desfasurare a activitatii artistice  si aduce la cunostiinta managerului eventuale nereguli
– monitorizeaza prezenta personalului artistic si de scena
– propune programul anual de prezentare a spectacolelor teatrului în scolile si gradinitele din  judet în colaborare cu impresarii teatrului, si verifica lunar gradul de realizare
– stabileste ora de plecare si de întoarcere în deplasari, turnee, festivaluri
– face propuneri de noi productii pentru repetoriul teatrului
– tine evidenta lunara a spectacolelor si a repetitiilor
– este seful de turneu în fiecare deplasare

Art.22 Compartimentul artistic cu personal  de specialitate artistica – artisti interpreti, coordonat de un sef serviciu artistic-scena îsi desfasoara activitatea conform prevederilor OG nr.21/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, având în principal urmatoarele atributii:
–         realizeaza si prezinta productii artistice;
–         realizeaza programele proprii din programul managerial aprobat în consens cu politicile culturale ale Consiliului Judetean Alba, concepute pentru a raspunde nevoilor comunitatii;

Art.23 Compartiment marketing cultural, cu personal administrativ de specialitate, coordonat de director-manager:
–         realizeaza PR-ul teatrului
–         desfasoara activitatea de impresariere a propriilor productii artistice;
–         promovarea pe plan national si international a valorilor autohtone si universale din domeniul artelor spectacolului;
–         prin activitatea artistica desfasurata se urmareste cresterea accesului publicului la spectacolele organizate;
–         mentine relatia cu mass-media;
–         realizeaza arhiva informationala a programelor teatrului prevazute în programul de management
–         realizeaza dosarul de presa al institutiei
–         înregistreaza fotografic evenimentele si actiunile teatrului

Art.24 Compartimentul scena, cu personal tehnic de scena, coordonat de sef serviciu artistic-scena:
– realizeaza întreaga activitate tehnica de scena;
– întretine curatenia în scena si magaziile cu decoruri/papusi/costume
– raspunde de întretinerea papusilor si decorurilor în spectacolele de la sediu si din deplasari

Art.25. Compartimentul productie, aprovizionare, administrativ, coordonat de contabilul sef
Personal productie
– realizeaza productia decorurilor, costumelor si recuzitei în spectacole
– realizeaza activitati de întretinere si reconstructie a elementelor de decor, costume, recuzita deteriorate
Personal aprovizionare, administrativ
– asigura achizitionarea de materiale necesare productiilor, materiale si servicii necesare celorlalte compartimente,
– administrarea, întretinerea si repararea imobilului, precum si a tuturor mijloacelor fixe aflate in inventar
– administrarea gestiunilor si a inventarului institutiei,
– asigura si raspunde de activitatea de ssm si psi împreuna cu firmele contractate pentru aceste servicii si cu personele desemnate din institutie de catre directorul-manager,
– asigura primirea, plasarea spectatorilor si se ocupa si de garderoba spectatorilor
– asigura activitatea de curatenie, întretinere si curierat a institutiei

Art.26.  Compartiment financiar-contabilitate, resurse umane, juridic care deserveste toate serviciile, cu personal de specialitate economica si alte functii comune, coordonat de contabilul sef, deserveste  celelalte compartimente, astfel;                 – Realizeaza întreaga activitate de resurse umane a institutiei;
– Realizeaza si asigura întreaga activitate de casierie si banca.
– Calculeaza si opereaza în calculator salariile întregului personal;
– Executa contabilitatea institutiei;
– Tine evidenta analitica a mijloacelor fixe si obiectelor de inventar;
– Tine evidenta analitica a materialelor;
– Efectueaza  inventarierea anuala  a patrimoniului institutiei;
– Înregistreaza cronologic si sistematic documentele financiar-contabile;
– Controleaza operatiunile patrimoniale efectuate ;
– Întocmeste si depune declaratiile catre bugetul statului si a bugetelor asigurarilor sociale;
– Realizeaza si asigura întreaga activitate juridica a institutiei
– Acorda asistenta juridica institutiei,  întocmeste, avizeaza, concepe si redacteaza contractele de colaborare, de proprietate intelectuala, conventii civile, de servicii, de parteneriat, de sponsorizare, de închiriere, de coproductie, etc, regulamentul de organizare si functionare a institutiei si regulamentul intern al institutiei
– avizeaza juridic pentru legalitate toate documentele emise de institutie

Art.27.
(1)Functionarea Teatrului de Papusi „PRICHINDEL” Alba Iulia este asigurata prin activitatea personalului angajat cu contract individual de munca, pe perioada nedeterminata, sau determinata, în functii de specialitate artistice, în functii tehnice si administrative, precum si prin activitatea unor persoane care participa la realizarea programelor si proiectelor culturale în baza unor contracte încheiate in baza Legii nr.8/1996 si a  prevederilor reglementate de Noul Codul Civil.
(2) Încadrarea personalului cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata se face pe baza de concurs sau de examen, în conditiile legii.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. 2, în cazul personalului încadrat pe perioada determinata, pe durata desfasurarii unui program sau proiect, încheierea contractelor de munca se poate face si în mod direct, prin acordul partilor.
(4) Întregul personal din cadrul Teatrului de Papusi „PRICHINDEL” Alba Iulia are obligatia  de a respecta atributiile de serviciu ce îi revin, Fisa postului, Contractul Individual de Munca, Regulamentul de Ordine Interioara, Codul de Conduita al Salariatilor, alte sarcini noi sau note interne ale conducerii institutiei, precum si normele de securitate si sanatate în munca conform Legii nr. 319/2006 si normele de aparare împotriva incendiilor conform Legii 307/ 2006.
(5) Durata normala a timpului de munca pentru angajatii institutiei este de 8 ore pe zi, respectiv 40 ore pe saptamâna.
(6) Pentru personalul artistic si tehnic din cadrul Teatrului de Papusi „PRICHINDEL” Alba Iulia, zilele de sâmbata, duminica si, dupa caz, zilele de sarbatoare legala sunt considerate zile lucratoare, repausul legal putând fi acordat în alte zile ale saptamânii.
(7) Concediul anual de odihna pentru personalul din Teatrul de Papusi „PRICHINDEL” Alba Iulia se acorda, de regula, în vacanta dintre stagiuni.

Art. 28. În cazul avertizarilor de interes public, se vor aplica din oficiu prevederile Legii nr. 571/ 2004 privind protectia personalului din autoritatile publice, institutiile publice si din alte unitati care semnaleaza încalcari ale legii.

Art.29. În vederea aplicarii masurilor de protectie sociala pentru salariatii institutiei se vor respecta prevederile stipulate de OUG nr.96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.30. Prin derogare de la prevederile art.7 al.2 din OG nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, conditionarea ocuparii unei functii de specialitate artistica pe criterii  de vârsta, sex ori calitati fizice se face conform specificului si intereselor institutiei si nu constituie contraventie.

Art.31. Teatrul  de Papusi Prichindel respecta prevederile LEGII nr. 202 din 19 aprilie 2002, republicata privind egalitatea de sanse si de tratament între femei si barbati

CAPITOLUL V – BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

Art. 32. Finantarea Teatrului de Papusi „PRICHINDEL” Alba Iulia se realizeaza din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul judetean, precum si din alte surse legal constituite.
Finantarea cheltuielilor necesare functionarii institutiei se realizeaza astfel :
– cheltuielile necesare realizarii programului minimal anual prevazut în contractul de management se acopera integral din subventii acordate de la bugetul Consiliului Judetean Alba ;
– cheltuielile necesare realizarii proiectelor, altele decât cele din programul minimal, se acopera din venituri proprii, din subventii acordate de la Consiliul Judetean Alba dupa caz, precum si din alte surse;
– cheltuielile de personal se asigura din subventii acordate de la bugetul judetean, dupa caz, precum si din venituri proprii; pentru stimularea personalului pot fi utilizate fonduri din venituri proprii, în conditiile legii;
– cheltuielile necesare pentru întretinerea, reabilitarea si dezvoltarea bazei materiale se acopera din subventii acordate de la bugetul judetean, dupa caz, din venituri proprii si din alte surse;
– cota de venituri proprii, rezultate din exploatarea unor bunuri aflate în administrare, se poate retine în procentul maxim prevazut de lege; sumele astfel determinate se gestioneaza în regim extrabugetar pentru necesitatile institutiei, cu aprobarea Consiliului Administrativ.

Art. 33. Veniturile proprii ale Teatrului de Papusi „PRICHINDEL” Alba Iulia se realizeaza din urmatoarele actiuni si activitati, organizate si desfasurate în conditiile legii:
– vânzarea biletelor  de intrare la spectacolele prezentate publicului.
– organizarea de spectacole si alte manifestari culturale;
– închirierea de spatii si bunuri mobile etc;
– derularea unor proiecte si programe culturale în parteneriat sau în colaborare cu alte institutii din tara si din strainatate;

CAPITOLUL VI – DISPOZITII FINALE

Art. 34. 
(1) Prezentul regulament se completeaza, de drept, cu actele normative în vigoare.
(2) În temeiul prezentului regulament si cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare, managerul elaboreaza Regulamentul de ordine interioara al institutiei.
(3) Orice modificare a modului de organizare si functionare a Teatrului de Papusi „PRICHINDEL” Alba Iulia se aproba prin hotarâre a Consiliului Judetean Alba.

To Top